Tưởng Nhớ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện - Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

@ 6 October 2015 12:01 AM

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdaSfmqSKZM

 

Chủ Nhật Oct 4, 2015 

 

Chủ Ðề:

 

Tưởng Nhớ Ngục Sĩ  Nguyễn Chí Thiện

 

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam

www.machsongmedia.com