TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ

@ 23 January 2017 06:19 PM

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

Audio Youtube Hội Luận 8406

 

Chủ Nhật Jan 22, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Xp7eHkkCRLw

 

Chủ Ðề:  TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ

 

Diễn Giả: GS Vũ Quý Kỳ

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt