Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế

@ 9 November 2017 09:06 PM

 

Tổng Thống Ngô Ðình Diệm qua sự nhận định của các lãnh tụ và truyền thông quốc tế

https://www.youtube.com/watch?v=jmazs9rPIzQ