TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế

@ 30 October 2019 10:48 AM

Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Dưới Cái Nhìn

Của Các Lãnh Tụ Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFqxce7OsrM&t=183s